DIFFICULTIES IN DEFINING SUBJECT ОF DORMITORY PEDAGOGY

Milan S. Komnenović

DOI: 10.46793/STEC20.217K

UDK: 37.018.3 

Abstract: In this article (thesis) we dealt with the problem of defining pedagogical discipline which explores education in institutionalized accommodations. Dormitory pedagogy is most often recognized in our region as a part of pedagogical science which primarily explores the aspect of education within boarding schools for pupils and high school students, while the analysis of works on home pedagogy shows that the subject of home pedagogy is defined much more broadly. In the article there are three causally-consequential problems that make up the primary obstacle in defining dormitory pedagogy as a scientific discipline according to authors. The aim of this article is determining the theoretical concept of dormitory pedagogy, i.e. the analysis of the theoretical foundations on which the views of domestic authors on the subject of home pedagogy are based. In addition, in the article the problems with which dormitory pedagogy as a pedagogical discipline is confronted with within its definition, as well as the fundamental problems in defining the profession of educators within boarding schools will be presented. In the final parts of the paper, one of the elements of the possible solutions for the subject of research of dormitory pedagogy will be illustrated. As the majority of authors defines dormitory pedagogy as a discipline that deals with exploring education within institutionalized accommodations, in this paper we will discuss the segment of dormitory pedagogy that questions the problematic of high school education, respectively boarding school students.

Keywords: dormitory pedagogy, theoretical framework of the discipline, boarding school, dormitory.

Refrerences:

Антонијевић, Р. (2014). Утемељење система знања у педагогији. Београд: Фило­зофски факултет – Институт за педагогију и андра­гогију.

Vukasović, A. (2001). Pedagogija. Zagreb: HKZ „Mi”.

Грандић, Р. и Летић, М. (2008). Прилози педагогији слободног времена. Нови Сад – Вршац. Савез педагошких друштава Војводине – Висока школа струковних студија за образовање васпитача „Михаило Палов”.

Грандић, Р. и Летић, М. (2010). Прилози домској педагогији. Нови Сад – Вршац. Савез педа­гошких друштава Војводине – Висока школа струковних студија за образовање васпитача „Михаило Палов”.

Грандић, Р. и Стипић, М. (2010). Организација слободног времена у домовима ученика средњих школа. У Р. Грандић Критичке теорије у педагогији (83–98). Нови Сад: Савез педагошких друштава Војводине.

Јешић, Д. (2007). Образовање и стручно усавршавање васпитача домова ученика. У Н. Лакета и Н. Поткоњак (ур.): Променама до квалитета у раду школа – Зборник радова са научног скупа поводом 70 година од рођења проф. др Младена Вилотијевића (657–661). Београд: Заједница учитељских факултета Србије.

Јешић, Д. (2008). Методика васпитно-образовног рада – практикум. Јагодина: Педагошки факултет.

Јешић, Д. (2009). Домска педагогија. Јагодина: Педагошки факултет.

Јешић, Д. (2011). Дијагностика као услов за успешан васпитни рад у домовима ученика. Директор школе, 4, 305–312.

Јешић, Д. (2012). Инклузивни педагошки рад у домовима ученика. Образовна тех­нологија, 1, 21–26.

Јешић, Д. (2013). Методика васпитног рада. Јагодина: Факултет педагошких наука.

Kolesarić, P. (2019). Odgojno djelovanje u učeničkom domu. Časopis za odgojne i obra­zovne znanosti Foo2rama, 3(3), 51–66.

Коцић, Љ. (2004). Проблем дефинисања предмета педагогије и њеног разграни­чења од других наука. У Н. Трнавац (ур.): Југословенска педагогија друге половине 20. века (23–38). Ужице – Београд. Учитељски факултет – Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета.

Klapan, A. (1996). Prema sustavnijem istraživanju domske pedagogije. U H. Vrgoč (ur.): Pedagogija i hrvatsko školstvo (41–45). Zagreb: HPKZ.

Комненовић, М. (2018). Поставке слободног времена ученика у домовима средњих школа. У М. Лончар-Вујновић (ур.): Наука без граница: Образовање без гра­ница (399–414). Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у При­штини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Marić Jurišin, S. (2014). Implikacije ekoloških programa na socioemocionalni razvoj dece predškolskog uzrasta iz perspektive održive zajednice. (Neobjavljena doktor­ska disertacija). Novi Sad: Filozofski fakultet.

Marić Jurišin, S. (2018). Humanističko-ekološka dimenzija u teorijskim polazištima vaspitanja i obrazovanja za održivo društvo. Pedagoška stvarnost, 64(1), 62–75.

Маројевић, Ј. (2017). Од еколошке ка биоеколошкој теорији људског развоја – човек и окружење у дијалогу. Теме, XLI(1), 23–38.

Martin, A., Papworth, B., Ginns, P. & Liem, G. A. (2014). Boarding School, Academic Motivation and Engagement, and Psychological Well-Being: A Large-Scale Inve­stigation. American Educational Research Journal, 51(5), 1007–1049.

Martin, A., Papworth, B., Ginns, Р. & Malmberg, L. E. (2015). Motivation, Engagement, and Social Climate: An International Study of Boarding Schools. Journal of Edu­cational Psychology, 108(6), 772–787.

Prof. dr. sc. Vladimir Rosić – Ugledni profesor, znanstvenik i komunikolog (2011). Informacijske i komunikacijske znanosti: znanstvenici i znanstvene institucije. Informatol, 44(3), 247–253.

Rosić, V. (2001). Domski odgoj. Rijeka: Graftrade

Rosić, V. (2007). Učenički domovi u sustavu odgoja i obrazovanja. U V. Previšić, N. Šoljan i N. Hrvatić (ur.): Pedagogija prema cjeloživotnom obrazovanju i društvu znanja (330–347). Zagreb: Hrvatsko pedagogijsko društvo, 1.

Трнавац, Н. (2002a). Методички аспекти остваривања програма васпитног рада у домовима ученика. У М. Милојевић (ур.): Васпитни рад у домовима ученика, зборник радова (79–91). Београд: Министарство просвете и спорта – Институт за економику и финансије.

Трнавац, Н. (2002b). Планирање, програмирање и припремање васпитног рада у дому ученика. У М. Милојевић (ур.): Васпитни рад у домовима ученика, зборник радова (139–146). Београд: Министарство просвете и спорта и Институт за економику и финансије.

Трнавац, Н. (2005). Прилози домској – интернатској педагогији. Школска педаго­гија – друга књига. Београд: Научна књига.

Ćuk, M. (2012). Odgojni rad odgajatelja i ponašanja učenika u učeničkim domovima. Pedagogijska istraživanja, 9(1–2), 223–238.

Филиповић, Д. и Беновић, Д. (2019). Положај ученичких домова у односу на систем вредновања квалитета васпитно-образовних установа. Учење и настава, V(2), 375–396.

Франковић, Д., Капух, М., Лескошек, Ј., Мандић, П., Митровић, Д., Ничковић, Р., Продановић, Т., Пецељ, З., Радоњић, Б., Ракић, Б. и Вилотијевић, М. (1973). Васпитни рад у домовима: прилози домској педагогији. Београд: Делтра прес – Заједница домова СР Србије.

Fulcher, L. (1996). Stari i novi svijet. Promjenljivost skrbi u promjenljivom svijetu. Glasgow.

Hansen, P. (1988). Tasks of residential workers. Aldershot: Avebury.

Hrvatić, N. (2002). Domska pedagogija: od teorije do odgojne prakse. U V. Rosić (ur.): Odnos pedagogij­ske teorije i pedagoške prakse (190–202). Rijeka: Filozofski fakultet. 

Wilfert, O. (1971). Odgojni domovi juče, danas i sutra: prilozi teoriji odgoja u domo­vima. Beograd: Savez društava defektologa Jugoslavije.