LITERARY TEXT RECEPTION IN DEVELOPING TEACHING AND LEVEL OF MORAL DEVELOPMENT OF YOUNGER SCHOOL AGE STUDENTS

Želimir Ž. Dragić

Mile Đ. Ilić

DOI: 10.46793/STEC20.281D

UDK: 37.091.3::821

Abstract: The processes and outcomes of literary text reception are determined by the flows and methodical specificities of the traditional and innovative-developing teaching system. Increased intensity of literary text reception can be achieved in the models of developing teaching at a younger school age.

Starting from the premises of the reception theory, the theory of innovative-developing teaching and the findings of tangent research, transferable theoretical foundations of literary reception and literary text reception microplans were developed in the models of developing classroom teaching (different complexity levels interactive teaching ‒ DCLIT and responsible teaching ‒ RT).

During the one-year experimental-methodical programme, elementary school fifth grade students were adopting literary-artistic texts in the context of one innovative-developing model of classroom teaching (different complexity levels teaching ‒ E1 or responsible teaching – E2), and in the regular teaching of literature. On average, students in the experimental groups (E1 and E2) achieved generally statistically significantly higher scores during the final evaluation of the knowledge of moral qualities and knowledge of human personalities than the students in the control groups (K1 and K2). The obtained findings of the experimental-methodical research can be a significant contribution to the advancement of work on literary text in the teaching practice.

Keywords: literary text reception in teaching, theory of innovative-developing teaching, level of moral development, younger school age students.

References:

Виготски, Л. (1977). Мишљење и говор. Београд: Нолит.

Вилотијевић, М. и Вилотијевић, Н. (2016). Модели развијајуће наставе I. Београд: Учитељски факултет.

Вујаклија, М. (1954). Лексикон страних речи и израза. Београд: Просвета.

Вучковић, Д. (2006). Теорија рецепције у настави књижевности у млађим разре­дима основне школе. Никшић: Филозофски факултет.

Вучковић, Д. (2015). Педагошка функција књижевности у савременој настави. Учење и настава, I(1), 75–90.

Давидов, В. (1995). О схватањима развијајуће наставе. У Сазнање и настава. Београд: Институт за педагошка истраживања.

Дејковић, М. (2013). Књижевни текстови и развој дечје моралности. Годишњак Учитељског факултета, књига 4. Врање: Учитељски факултет, 391–399.

Драгић, Ж. и Илић, М. (2018). Ефекти рецепције књижевног текста у индивидуа­лизованој и респонсибилној разредној настави. Зборник радова Филозофског факултета, XLVIII(4), 165–183.

Драгић, Ж. (2020). Образовно-васпитни ефекти рецепције књижевног текста у развијајућој настави на млађем школском узрасту ученика. Необјављена док­торска дисертација. Бања Лука: Филозофски факултет.

Илић, М. (1998). Настава различитих нивоа сложености. Београд. Учитељски факултет.

Илић, М. (2002). Респонсибилна настава. Бања Лука: Филозофски факултет.

Илић, М. (2004). Традиционални и савремени модели наставног рада. У Традиција и савременост. Бања Лука: Филозофски факултет, 1053–1062.

Илић, М. (2015). Дидактика и слобода учесника наставног процеса. У Наука и слобода. Пале: Филозофски факултет, 645–667.

Илић, М. (2019). Расправе о савременој настави и дидактици. Бања Лука: Дру­штво педагога Републике Српске.

Илић, М. (2020). Дидактика.  Бања Лука: Филозофски факултет.

Jaus, H. R. (1978). Еstetika recepcije. Beograd: Nolit.

Ковачевић, Б. (2012). Интерактивна настава и морално васпитање ученика. Источно Сарајево: Филозофски факултет Пале.

Крстић, Д. (1988). Психолошки речник. Београд: ИРО „ВУК КАРАЏИЋ”.

Лексикон образовних термина (2014). Београд: Учитељски факултет.

Maricki, D. (ur.) (1978). Teorija recepcije u nauci o književnosti. Beograd: Nolit.

Нинковић, Г. (2006). Савремена породица и школа. Јагодина: Учитељски факултет.

Павловић Бабић, Д., Крњаић, З., Пешић-Матијевић, Ј. и Гошовић, Р. (2001). Струк­тура способности и вештина критичког мишљења. Психологија, 34(1–2), 195–208.

Peašinović, R. (1976). Pedagoška funkcija nastavnika u moralnom razvoju  učenika. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.

Пурић, Д. (2012). Циљ, задаци и исходи наставе и учења у домену проучавања књижевног дела у млађим разредима основне школе. У Настава и учење – циљеви, стандарди, исходи. Ужице: Учитељски факултет, 15(14), 474–484.

Пурић, Д. (2016). Разумевање текста у настави књижевности. Настава и васпи­тање, LXV(2), 427–437.

Rečnik književnih termina (1985). Beograd: Nolit.

Смиљковић, С. (2014). Рецепција књижевног текста на основношколском узрасту. У Настава и учење – савремени приступи и перспективе. Ужице: Учитељски факултет, 369–376.

Spajić, N. (2007). Geneza i mogućnosti razvijajuće nastave. Pedagogija, LXII(4), 651–674.

Stakić, M. (2008). Motivating the Students for Reading and Experiencing the Literary Work. Contemporary intentions in Educations, 2, Ohrid, 73–81.

Стакић, М. (2016). Рецепција књижевног дјела у настави српског језика. У Бањалучки новембарски сусрети 2016, том II. Бања Лука: Филозофски факултет, 301–312.

Stevens, J. P. (1980). Power of the multivariate analysis of variance tests. Psychological Bulletin, 88, 728–737.

Степановна Сиденко, А. (2006). О иновационим и традиционалним моделима наставног процеса. Настава и васпитање, 55(2), 109–121.

Стојановић, Б. (2012). Басна у функцији развоја моралности и подстицања креа­тивности ученика. У Даровити и моралност. Вршац: Висока школа струковних студија за образовање васпитача „Михаило Палов” и Универзитет „Аурел Влајку” Арад, 840–855.

Стојановић, Б. (2013). Васпитне вредности текстова у читанкама за млађе разреде основне школе. У Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце школског узраста. Врање: Учитељски факултет, 351–360.

Стојановић, Б. и Здравковић, Д. (2019). Књижевни јунак и социјално одговорно понашање појединца у читанкама за млађе разреде основне школе. Теме, XLIII(4), 1247–1264.

Стојановић, Б. (2019). Најмлађи читалац и сазнавање књижевног дела из угла тео­рије рецепције. У Језик, књижевност, теорија. Ниш: Филозофски факултет, 701–712.

Тителски, М. (2019). Школски  успјех и морална развијеност ученика у другој три­јади основне школе. (Необјављен мастер рад). Бања Лука: Филозоф­ски факултет.