THE PROBLEM OF LEARNING BORROWINGS IN SERBIAN AS A FOREIGN LANGUAGE ON THE EXAMPLE OF GERMANISMS (IN RELATION TO SPORTS VOCABULARY)

Robert Bonkowski

DOI: 10.46793/STEC20.269B

UDK: 811.163.41’276.6:796

Abstract: The paper sheds light on the problem of borrowings, which is extremely important when learning Serbian as a foreign language. The Serbian language is very open to elements from other languages. On the example of Germanisms (in the field of sports vocabulary), as foreign elements, it is possible to expand the vocabulary of students of the Serbian language as a foreign language. Borrowings, as part of the lexical subsystem, provide an opportunity to become important material that will meet studentsʼ expectations in terms of greater autonomy in language learning, didactic cooperation instead of learning itself, as well as the inclusion of various work techniques that would make language learning more attractive.

Keywords: Serbian as a foreign language, borrowings, Germanisms, terminological vocabulary, glottodidactics.

References:

Anić, V. (1983). O položaju romanizama u našem književnom jeziku. Književni jezik, 12(1), 11–18.

Babić, S. (1991). Tvorba riječi u hrvatskom književnom jeziku: nacrt za gramatiku. Drugo izdanje. Zagreb: Globus.

Вујањић, М., Гортан-Премк, Д., Дешић М., Драгићевић, Р., Николић, М., Ного, Љ., Павковић, В., Рамић, Н., Стијовић, Р., Тешић, М. и Фекете, Е. (2007). Речник српскога језика. Нови Сад: Матица српска. 

Клајн, И. (2003). Творба речи у савременом српском језику. Део 2. Суфиксација и конверзија. Београд – Нови Сад: Завод за уџбенике и наставна средства – Институт за српски језик САНУ – Матица српска.

Клајн, И. и Шипка, М. (2008) Велики речник страних речи и израза. Треће допу­њено и исправљено издање. Нови Сад: Прометеј.

Kostić Toмović, J. (2017). Germanizmi u savremenom srpskom jeziku, u germanoslavi­stičkoj literaturi u romanu Semper idem Đorđa Lebovića. Komunikacija i kultura online, VIII(8),48–87. Retrieved June 4, 2020 from the World Wide Webhttps://www.komunikacijaikultura.org /index.php/kk/article/view/292/252.

Jasińska, A. (2012). Zapożyczenia z języków roмańskich – gorsze zapożyczenia? Rola galicyzмów i italianizмów w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura IV, Folia 121, 171–179.

Ożdżyński, J. (1970). Polskie współczesne słownictwo sportowe. Wrocław: Ossolineum.

Rybicka-Nowacka, H. (1976). Losy wyrazów obcych w języku polskiм. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Stachowski, S. (1961). Przyrostki obcego pochodzenia w języku serbochorwackiм. Kraków: Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tokarz, E. (1987). Noмina actionis we współczesnyм języku słoweńskiм. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Filipović, R. (1986). Teorija jezika u kontaktu. Uvod u lingvistiku jezičnih dodira. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti – Školska knjiga.