НАУКА, НАСТАВА, УЧЕЊЕ У ИЗМЕЊЕНОМ ДРУШТВЕНОМ КОНТЕКСТУ

DOI: 10.46793/NNU21

Међународни научни скуп

НАУКА, НАСТАВА, УЧЕЊЕ У ИЗМЕЊЕНОМ ДРУШТВЕНОМ КОНТЕКСТУ

Скуп се организује у оквиру научноистраживачког пројекта „Настава и учење: проблеми, циљеви, перспективе“ (број 179026), који подржава Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Организатор скупа је Педагошки факултет у Ужицу, Универзитета у Крагујевцу.

Суорганизатори скупа су: Педагошки факултет Универзитета „Константин Филозоф“ у Нитри (Словачка), Педагошки факултет у Копру Универзитета у Приморској (Словенија) и Педагошки факултет Универзитета „Jan Evangelista Purkyne“, Усти над Лабем (Чешка Република).


International Scientific Conference

SCIENCE, TEACHING, LEARNING IN A CHANGED SOCIAL CONTEXT

The conference is organized within the scientific research project “Teaching and Learning: Problems, Goals, Perspectives” (number 179026), which is supported by the Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia. Organizer of Conferences is Faculty of Education in Uzice, University in Kragujevac.

The co-organizers of the Conference are: Faculty of Education, Konstantin Filozof University in Nitra (Slovakia), Faculty of Education in Koper, University of Primorska (Slovenia) and Faculty of Pedagogy at the University of “Jan Evangelista Purkyne”, Usti nad Labem (Czech Republic).


Почетак онлајн приступа скупу – 22.10.2021.

Start of online access to the meeting – 22.10.2021.

Завршетак приступа коментарима и дискусија – 26.10.2021.

End of access to comments and discussions – 26.10.2021.


Тематски оквир за  скуп (секције за дискусију):

1.        Високошколско образовање у измењеном друштвеном контексту.

2.        Образовање и васпитање у измењеном друштвеном контексту.

3.        Настава у измењеном друштвеном контексту.

4.        Предшколско васпитање у измењеном друштвеном контексту.

5.        Десетогодишњи јубилеј одржавања научног скупа на Педагошком факултету у Ужицу (2011-2021).


ПРЕТПОСТАВКЕ ЕФИКАСНЕ ОНЛАЈН НАСТАВЕ  У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ

Марија Р. Марковић

DOI 10.46793/NNU21.017M


Педагошке импликације дигитализације високошколског образовања

Маја М. Босанац

DOI 10.46793/NNU21.031B


TEACHING INTERCULTURAL COMPETENCES DURING DISTANCE LEARNING

Petra Ivenz

DOI 10.46793/NNU21.043I


КОМПАРАТИВНИ ОСВРТ НА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ КОВИД-19

Марина Ж. Семиз

DOI 10.46793/NNU21.055S


СТАВОВИ СТУДЕНАТА ПЕДАГОШКИХ И  УЧИТЕЉСКИХ ФАКУЛТЕТА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА О КОРИШЋЕЊУ ЕЛЕКТРОНСКЕ КЊИГЕ У ИЗМЕЊЕНОМ ДРУШТВЕНОМ КОНТЕКСТУ

Љиљана С. Костић; Далиборка С. Пурић

DOI 10.46793/NNU21.073K


КОМПЛЕКСНО ВРЕДНОВАЊЕ СТУДЕНАТА У ДИГИТАЛНОМ ОКРУЖЕЊУ

Софија В. Маричић; Анђела Г. Вилотијевић

DOI 10.46793/NNU21.095M


СПЕЦИФИЧНОСТИ ОНЛАЈН НАСТАВЕ ЛЕКСИКОЛОГИЈЕ И СИНТАКСЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА НА ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ: ИЗАЗОВИ И ПЕРСПЕКТИВЕ

Марија С. Раковић

DOI 10.46793/NNU21.111R  


ОСВРТ НА УПОТРЕБУ ДИГИТАЛНИХ АЛАТА У НАСТАВИ ИТАЛИЈАНСКОГ ЈЕЗИКА КАО СТРАНОГ КРОЗ ПРИМЈЕР ЈЕДНЕ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Наташа Д. Вученовић

DOI 10.46793/NNU21.123V


МОДЕЛ ОБРНУТЕ УЧИОНИЦЕ НА ЧАСОВИМА ШПАНСКОГ КАО СТРАНОГ ЈЕЗИКА У ИЗМЕЊЕНОМ ДРУШТВЕНОМ КОНТЕКСТУ

Ирена М. Селаковић

DOI 10.46793/NNU21.135S


EDUCATION Students’ ATTITUDES TOWARDS LINGUISTIC DIVERSITY FROM A COMPARATIVE PERSPECTIVE

Mojca Žefran; Anja Pirih; Silva Bratož

DOI 10.46793/NNU21.149Z


МЕТОДИКА НАСТАВЕ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ – ИЗАЗОВИ И МОГУЋНОСТИ У ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ

Ана Д. Сарвановић; Марија М. Павловић

DOI 10.46793/NNU21.163S


Theoretical and practical training of future art teachers in the digital environment

Adriana Recka

DOI 10.46793/NNU21.177R


Могућности и изазови наставе драмске уметно­сти у измењеном друштвеном контексту

Ана К. Миловановић

DOI 10.46793/NNU21.189M


ПРЕГЛЕД НЕКИХ АЛАТА И ТЕХНИКА У ВРЕДНОВАЊУ ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ  У ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ

Татијана M. Длабач; Аленка M. Миловановић

DOI 10.46793/NNU21.203D


НОВЕ УЛОГЕ НАСТАВНИКА У ИЗМЕЊЕНОМ ДРУШТВЕНОМ КОНТЕКСТУ

Тамара Н. Драгојевић

DOI 10.46793/NNU21.219D


(САМО)ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА О КВАЛИТЕТУ ОНЛАЈН НАСТАВЕ ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ КОВИД-19

Јелена Ж. Максимовић, Недељко М. Милановић, Јелена С. Османовић Зајић

DOI 10.46793/NNU21.231M


НАСТАВА У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ: КЛАСИФИКАЦИЈА УТИЦАЈНИХ ФАКТОРА НА КВАЛИТЕТ Е-НАСТАВЕ И ПЕРЦЕПЦИЈУ ЗАДОВОЉСТВА

Биљана Д. Ђорић

DOI 10.46793/NNU21.245DJ


ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: ИСПРЕПЛЕТАНОСТ ДВА КОНСТРУКТА

Лидија Ђ. Златић, Драгана Р. Бјекић

DOI 10.46793/NNU21.263Z


ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У ОБРАЗОВАЊУ: СТАВОВИ НАСТАВНИКА У ВЕЗИ УПОТРЕБЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ ДНЕВНИКА

Милош Ж. Папић, Катарина Н. Карић, Светислав З. Стојановић

DOI 10.46793/NNU21.281P


ПОХАЂАЊЕ ПРИВАТНИХ ЧАСОВА ТОКОМ ОНЛАЈН НАСТАВЕ ПРОУЗРОКОВАНЕ ПАНДЕМИЈОМ КОВИД-19

Милан С. Комненовић, Недељко М. Милановић

DOI 10.46793/NNU21.295K  


ЗНАЧАЈ САРАДЊЕ ШKОЛСKЕ УСТАНОВЕ И ПОРОДИЦЕ ЗА РАЗВОЈ ЛИЧНОСТИ УЧЕНИKА

Јасмина С. Вељковић

DOI 10.46793/NNU21.309V


Legal aspects of distance learning

Martina Kovačič Kuzmić

DOI 10.46793/NNU21.321K


ДА ЛИ ОБУКЕ НАСТАВНИКА ЗА РАД У ДИГИТАЛНОМ ОКРУЖЕЊУ УТИЧУ НА ПРОМЕНУ ОДНОСА ПРЕМА ДИГИТАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ?

Дејан Љ. Голубовић

DOI 10.46793/NNU21.331G


КРИТИЧКИ ПОГЛЕД НА ВРСТЕ ПРАВОПИСНИХ ВЕЖБИ У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Горан Н. Зељић

DOI 10.46793/NNU21.343Z


СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА У ИЗМЕЊЕНОМ ДРУШТВЕНОМ КОНТЕКСТУ

Мирјана М. Чутовић

DOI 10.46793/NNU21.357C


ИНТЕРНЕТ И НАСТАВА КЊИЖЕВНОСТИ: ДИГИТАЛНИ МОДЕРНИЗАМ

Младен В. Станић

DOI 10.46793/NNU21.371S


КОМБИНОВАНИ ПРИСТУПИ У НАСТАВИ ЈЕЗИКА ПОМОРСКЕ СТРУКЕ

Зорица Г. Ђуровић; Милена Ј. Џевердановић Пејовић

DOI 10.46793/NNU21.385DJ


ОРГАНИЗОВАЊЕ ЧАСА СРПСКОГ ЈЕЗИКА ПО ПРИНЦИПУ ДИЗАЈНЕРСКОГ МИШЉЕЊА НА ПРИМЕРУ ОБРАДЕ РОМАНА РОБИНЗОН КРУСО

Јелена М. Павловић Јовановић; Данијела М. Милчић Ђошић

DOI 10.46793/NNU21.401PJ


НЕКЊИЖЕВНИ ТЕКСТОВИ У БУКВАРИМА – МЕТОДИЧКЕ МОГУЋНОСТИ У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВЕНОМ КОНТЕКСТУ

Ивана П. Стојков

DOI 10.46793/NNU21.415S


МЕТОДИЧКИ ПРИНЦИПИ ПРИБЛИЖАВАЊА УСЛОВНИХ РЕЧЕНИЦА (ЕНГЛ. CONDITIONAL SENTENCES) У НАСТАВИ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

Ивана А. Матовић

DOI 10.46793/NNU21.429M


МЕТАФОРЕ И ПАРОНИМИ У СРПСКОМ ЖАРГОНУ У КОНТЕКСТУ ГЛОТОДИДАКТИКЕ

Роберт Боњковски

DOI 10.46793/NNU21.445B


TEACHING ENGLISH VIA LITERATURE IN THE DIGITAL AGE

Nina Kellerova; Eva Reid

DOI 10.46793/NNU21.459K


 Using the History of Mathematics as a Motivational Factor in Teaching Math

Daniel Doz

DOI 10.46793/NNU21.471D


Могућности примене истраживачки засноване наставе (ИН) у почетном математичком образовању

Драгана Д. Глоговац; Марина Б. Милошевић; Бојан Д. Лазић

DOI 10.46793/NNU21.483G


Teaching Mathematics during the COVID-19 Pandemic – Examining the Perceptions of Class Teachers and Mathematics Teachers

Aleksandra M. Mihajlović; Nenad R. Vulović; Sanja M. Maričić

DOI 10.46793/NNU21.501M


ASSISTANCE TO PUPILS WITH LEARNING DIFFICULTIES IN MATHEMATICS

Amalija Žakelj; Darjo Felda; Mara Cotič

DOI 10.46793/NNU21.519Z


НЕФОРМАЛНИ ОБРАЗОВНИ КОНТЕКСТ И НАСТАВА ПРИРОДЕ И ДРУШТВА У ИЗМЕЊЕНОМ ДРУШТВЕНОМ КОНТЕКСТУ ‒ МЕТОДИЧКИ ПРИСТУП И ЗНАЧАЈ

Милана Р. Пиваш

DOI 10.46793/NNU21.531P


Students‘ VIEWS ON THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY AND EXPERIENTIAL LEARNING IN SCIENCE LESSONS

Polona Salober; Nastja Cotič; Darjo Zuljan

DOI 10.46793/NNU21.545S


КВАЛИТЕТ ПИТАЊА У ТВ ШКОЛИ У НАСТАВИ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА

Јелена С. Лукић

DOI 10.46793/NNU21.563L


Повезивање животног окружења деце И ЊИХОВОГ укључивања у хорове

Матија Јенко; Барбара Копачин

DOI 10.46793/NNU21.577J


ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ КОД ДЕЦЕ И АДОЛЕСЦЕНАТА СА ПОВИШЕНИМ И ВИСОКИМ КРВНИМ ПРИТИСКОМ

Драган С. Радовановић

DOI 10.46793/NNU21.593R


УНИВЕРЗАЛНИ  ДИЗАЈН  И  ПРИСТУПАЧНОСТ ИГРЕ У ИНКЛУЗИВНОМ ОКРУЖЕЊУ

Јасна М. Максимовић; Шпела С. Голубовић

DOI 10.46793/NNU21.601M


УЧЕЊЕ ДАРОВИТИХ У ИЗМЕЊЕНОМ ДРУШТВЕНОМ КОНТЕКСТУ

Катарина Д. Чикош

DOI 10.46793/NNU21.615C


ИНКЛУЗИВНА НАСТАВА ГРАЂАНСКОГ ОБРАЗОВАЊА У ИЗМИЈЕЊЕНОМ ДРУШТВЕНОМ КОНТЕКСТУ

Љиљана С. Јерковић; Миле Ђ. Илић

DOI 10.46793/NNU21.627J


ЗНАЧАЈ ПОРОДИЦЕ ЗА РАЗВИЈАЊЕ ГОВОРНЕ КУЛТУРЕ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ И УЧЕНИКА МЛАЂЕГ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА У ИЗМЕЊЕНИМ УСЛОВИМА РАДА

Буба Д. Стојановић

DOI 10.46793/NNU21.651S


ЕМПИРИЈСКИ МОДЕЛ ПРИЈАТЕЉСТВА ПРЕДШКОЛСКЕ ДЈЕЦЕ У ИЗМЈЕЊЕНОМ КОНТЕКСТУ ИНСТИТУЦИОНАЛНОГ ВАСПИТАЊА

Сања М. Партало

DOI 10.46793/NNU21.665P


МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ СКУП НА ПЕДАГОШКОМ ФАКУЛТЕТУ У УЖИЦУ (2011–2021): ХРОНОЛОШКИ ПРЕГЛЕД И БУДУЋА ПЕРСПЕКТИВА

Јелена Д. Стаматовић; Мирјана М. Стакић

DOI 10.46793/NNU21.681S


Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s