НАУКА И НАСТАВА У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ КОНТЕКСТУ

DOI: 10.46793/STEC20, COBISS.SR-ID 23390985

Међународни научни скуп

НАУКА И НАСТАВА У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ КОНТЕКСТУ

Скуп се организује у оквиру научноистраживачког пројекта „Настава и учење: проблеми, циљеви, перспективе“ (број 179026), који подржава Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Организатор скупа је Педагошки факултет у Ужицу, Универзитета у Крагујевцу.

Суорганизатори скупа су: Педагошки факултет Универзитета „Константин Филозоф“ у Нитри (Словачка), Педагошки факултет у Копру Универзитета у Приморској (Словенија) и Педагошки факултет Универзитета „Jan Evangelista Purkyne“, Усти над Лабем (Чешка Република).

International Scientific Conference

Science and Teaching in Educational context

The conference is organized within the scientific research project “Teaching and Learning: Problems, Goals, Perspectives” (number 179026), which is supported by the Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia. Organizer of Conferences is Faculty of Education in Uzice, University in Kragujevac.

The co-organizers of the Conference are: Faculty of Education, Konstantin Filozof University in Nitra (Slovakia), Faculty of Education in Koper, University of Primorska (Slovenia) and Faculty of Pedagogy at the University of “Jan Evangelista Purkyne”, Usti nad Labem (Czech Republic).


 1. Challenges of contemporary school from  the perspective of future teachers

MARTINA KOVAČIČ KUZMIĆ, MATIJA JENKO, JURKA LEPIČNIK VODOPIVEC

DOI: 10.46793/STEC20.15K

UDK: 37.091.3


2. УЛОГА МОТИВАЦИЈЕ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ  КОН­ТЕКСТУ

ЈАСМИНА С. ВЕЉКОВИЋ

DOI: 10.46793/STEC20.29V

UDK: 37.015.3:005.32


3. ПРЕВЕНЦИЈА ШКОЛСКОГ НЕУСПЕХА У САВРЕМЕНОЈ НАСТАВИ: ТЕОРИЈСКИ И ПРАКТИЧАН ПРИСТУП

ЈЕЛЕНА Ж. МАКСИМОВИЋ, ЈЕЛЕНА С. ОСМАНОВИЋ ЗАЈИЋ

DOI: 10.46793/STEC20.47M

UDK: 37.091.212.7


4. УЗРОЦИ ТЕШКОЋА У УЧЕЊУ НА ПРЕЛАЗУ ИЗ РАЗРЕДНЕ У ПРЕДМЕТНУ НАСТАВУ

ЛАНА М. ТОМЧИЋ

DOI: 10.46793/STEC20.63T

UDK: 37.015.3:159.953.072


5. СТАВОВИ НАСТАВНИКА ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ ПРЕМА ПСИХОЛОШКО-ПЕДАГОШКО-МЕТОДИЧКИМ  САДРЖА­ЈИМА ЊИХОВОГ ИНИЦИЈАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА

СЛАЂАНА Б. ДИМИТРИЈЕВИЋ, JЕЛЕНА Д. ЂУРЂЕВИЋ НИКОЛИЋ, ВИОЛЕТА М. ПЕТРОВИЋ

DOI: 10.46793/STEC20.77D

UDK: 378.011.31


6. УЛОГА НАСТАВНИКА У РАЗВОЈУ СОЦИОЕМОЦИОНАЛНИХ ВЕШТИНЕ УЧЕНИКА

ЛИДИЈА Ђ. ЗЛАТИЋ, СЛАЂАНА ЛУКОВИЋ

DOI: 10.46793/STEC20.93Z

UDK: 37.015.3


7. EМОЦИОНАЛНО ВАСПИТАЊЕ У СРПСКОЈ ПЕДАГОГИЈИ 20. ВЕКА

JEЛEНA С. ПEТРOВИЋ, ДРAГAНA В. ДИМИТРИJEВИЋ

DOI: 10.46793/STEC20.111P

UDK: 37.017:159.942(497.11)“19″


8. КОНЦЕПТ ВИШЕСТРУКОГ УЧЕЊА И ПОУЧАВАЊА У ИНКЛУЗИВНОЈ НАСТАВИ

ЉИЉАНА С. ЈЕРКОВИЋ, МИЛЕ Ђ. ИЛИЋ

DOI: 10.46793/STEC20.125J

UDK: 37.091.31


9. ЗАСТУПЉЕНОСТ ТЕОРИЈА УЧЕЊА У ДИЗАЈНУ ЕЛЕКТРОНСКИХ КУРСЕВА У КОНТЕКСТУ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА

БИЉАНА Д. ЂОРИЋ

DOI: 10.46793/STEC20.147DJ

UDK: 378:37.018.43


10. ДОМАЋИ РАД УЧЕНИКА У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ КОНТЕКСТУ САВРЕМЕНЕ НАСТАВЕ

СЛАВИША В. ЈЕЊИЋ , ТАТЈАНА В. МИХАЈЛОВИЋ

DOI: 10.46793/STEC20.165J

UDK: 37.091.322


11. ЧАСОПИСИ ДРУШТВЕНИХ НАУКА У СРБИЈИ ИЗМЕЂУ ГЛОБАЛНИХ И НАЦИОНАЛНИХ ИНТЕРЕСА

МАРИНА Ж. СЕМИЗ

DOI: 10.46793/STEC20.181S

UDK: 050:001]:3+7+8(497.11)


12. THE DIGITALIZATION OF THE LEARNING PROCESS  IN SERBIA DURING THE COVID-19 CRISIS

Branislav М. Ranđelović, Elizabeta Karalić, Danijela Đukić

DOI: 10.46793/STEC20.203R

UDK: 37.018.43:[004+075.2](497.11)“2020″


13. ПРОБЛЕМИ ДЕФИНИСАЊА ПРЕДМЕТА ДОМСКЕ ПЕДА­ГОГИЈЕ

МИЛАН КОМНЕНОВИЋ

DOI: 10.46793/STEC20.217K

UDK: 37.018.3  


14. ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ КОНТЕКСТ ПОРОДИЦЕ ИЗ УГЛА СТРУКТУРАЛНОФУНКЦИОНАЛНЕ ТЕОРИЈЕ ТАЛКОТА ПАРСОНСА У ПОРЕЂЕЊУ СА НЕКИМ  КАРАКТЕ­РИСТИКАМА САВРЕМЕНЕ ПОРОДИЦЕ

НАТАША M. НИКОЛИЋ

DOI: 10.46793/STEC20.231N

UDK: 316.258 Парсонс Т.


15. ЗНАЧАЈ КРИТИЧКОГ РАЗМИШЉАЊА У ОБРАЗОВАЊУ СОЦИЈАЛНИХ РАДНИКА

ЈОВАНА Ј. ШКОРИЋ,  МАРКО M. ШКОРИЋ

DOI: 10.46793/STEC20.255S

UDK: 364-43:159.955.5/.6


16. ПРОБЛЕМ УЧЕЊА ПОЗАЈМЉЕНИЦА У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ КАО СТРАНОМ НА ПРИМЕРУ ГЕРМАНИЗМА (У ОДНОСУ НА СПОРТСКУ ЛЕКСИКУ)

РОБЕРТ БОЊКОВСКИ

DOI: 10.46793/STEC20.269B

UDK: 811.163.41’276.6:796


17. РЕЦЕПЦИЈА КЊИЖЕВНОГ ТЕКСТА У РАЗВИЈАЈУЋОЈ НАСТАВИ И МОРАЛНА РАЗВИЈЕНОСТ УЧЕНИКА МЛАЂЕГ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА

ЖЕЛИМИР Ж. ДРАГИЋ,  МИЛЕ Ђ. ИЛИЋ

DOI: 10.46793/STEC20.281D

UDK: 37.091.3::821


18. ЗНАЧАЈ САВИНСКОГ БУКВАРА У НАСТАВИ ПОЧЕТНОГ ЧИТАЊА И ПИСАЊА И СРПСКОЈ КУЛТУРИ

БИЉАНА С. САМАРЏИЋ, ДАЛИБОРКА Б. ШКИПИНА

DOI: 10.46793/STEC20.299S

UDK: 37.016:003-028.31(497.16)“17″


19. АНАЛИЗА СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА ЕЛЕКТРОНСКОГ УЏБЕНИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ВУК Ч. СЕКАЧ

DOI: 10.46793/STEC20.311S

UDK: 37.091.64:821.163.41


20. Taxonomy of Learning Objectives at Elementary LeveL

Mara Cotič, Darjo Felda, Amalija Žakelj

DOI: 10.46793/STEC20.335C

UDK: 37.015:159.953


21. МИШЉЕЊЕ СТУДЕНАТА – БУДУЋИХ УЧИТЕЉА  О РАЗВОЈУ МАТЕМАТИЧКЕ ПИСМЕНОСТИ У ПРВОМ ЦИКЛУСУ ОБРАЗОВАЊА

МАРИЈАНА Ж. ЗЕЉИЋ, МИЛАНА М. ДАБИЋ БОРИЧИЋ

DOI: 10.46793/STEC20.347Z

udk: 159.955-057.875


22. SEKULARNI TRENDOVI DJECE I ADOLESCENATA KAO OSNOV ZA PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE  FIZIČKE AKTIVNOSTI

ALEKSANDRA D. VUKSANOVIĆ BOŽARIĆ, ALEKSANDAR M. IGNJATOVIĆ

DOI: 10.46793/STEC20.365B

UDK: 371.3::796


23. АНТИДОПИНГ ПРОГРАМИ У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВЕ­НОМ И ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ КОНТЕКСТУ

ДРАГАН С. РАДОВАНОВИЋ, ЕМИЛИЈА Љ. СТОЈАНОВИЋ

DOI: 10.46793/STEC20.373R

UDK: 796.011.5:316.644-051.5


24. СПОРТ У ЗАМЦИ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ: МЕДИЈСКИ СПЕКТАКЛ, ИДЕОЛОШКИ ИНСТРУМЕНТ И УНИВЕРЗАЛНО СРЕДСТВО КОМУНИКАЦИЈЕ

СЛОБОДАН М. ПЕНЕЗИЋ

DOI: 10.46793/STEC20.381P

UDK: 316.752:796.01/.09


25. GLAZBENA NASTAVA I SLUŠANJE UMJETNIČKE GLAZBE  U FUNKCIJI CJELOVITOG RAZVOJA UČENIKA

SABINA VIDULIN

DOI: 10.46793/STEC20.391V

UDK: 37.036-057.874:78


26. ПРИСТУП REGGIO EMILIA – МОГУЋНОСТИ ИНТЕГРАЦИЈЕ У  ПРЕДШКОЛСКО МУЗИЧКО ВАСПИТАЊE И ОБРАЗОВАЊЕ

МАРИЈА К. ТАНАСКОВИЋ

DOI: 10.46793/STEC20.407T

UDK: 371.016::78(450)


27. ВИРТУЕЛНИ МУЗЕЈ УМЕТНОСТИ КАО ОБРАЗОВНИ САДРЖАЈ ИKT У НАСТАВИ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ (ТЕОРИЈ­СКИ АСПЕКТ)

АЛЕКСАНДАР Ј. МИТРОВИЋ

DOI: 10.46793/STEC20.417M

UDK: 069:004]:316.77


28. WHY SHOULD ORAL PRESENTATION BE INTRODUCED IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING AT TEACHER TRAINING FACULTIES?

Gordana M. Ljubičić

DOI: 10.46793/STEC20.431LJ

UDK: 371.3::811.111


29. L2 TENSE TRANSFER IN EFL LEARNING

Tatjana S. Grujić

DOI: 10.46793/STEC20.441G

UDK: 811.111’367.625’37


30. STANCE MARKERS: AN UNDERDEVELOPED ASPECT OF SERBIAN EFL WRITERS’ COMPETENCE

Marta V. Veličković, Jelena R. Danilović-Jeremić

DOI: 10.46793/STEC20.457V

UDK: 378.147:811.111’342.41(497.11)


5 thoughts on “НАУКА И НАСТАВА У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ КОНТЕКСТУ

 1. robertkatowice каже:

  Роберт Бонковски – ПРОБЛЕМ УЧЕЊА ПОЗАЈМЉЕНИЦА У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ КАО СТРАНОМ НА ПРИМЕРУ ГЕРМАНИЗМА (У ОДНОСУ НА СПОРТСКУ ЛЕКСИКУ) (DOI: 10.46793/STEC20.269B)
  Поштовани! Своје ставове сам образложио у тексту који се може прочитати. Оно, што сам хтео да нагласим јесте да српски је језик отворен према страним језичким елементима.
  Но, при учењу српског језика као страног проблем позајмљеница игра потпуно маргиналну улогу, док саме позајмљенице чине, ипак, знатан део лексичког фонда српског језика и могу пружати помоћ странцима у усвајању овог језика. Док се у настави страних језика често обраћа пажњу на присутност и важност позајмљеница из енглеског језика, разматрање о позајмљеницама из немачког је углавном изостављено. Значајно је, међутим, у току наставе разматрати питање германских позајмљеница. Захваљујући терминолошким позајмљеницама с немачког језика, српски језик ће се странцима који га уче (у том случају пољским који те позајмљенице мање више поседују и свом матичном вокабулару) чинити пријатнијим и мање егзотичним.

  Свиђа ми се

 2. robertkatowice каже:

  и неслужбено сада… Желео бих се много захвалити, као и сваке године, проф. Љиљани Костић која добро познајући пољски језик, а пре свега мој српски језик, одлично се портудила прилагодити мој текст тако да буде он у духу српског језика.
  Осим проф. Љиљане шаљем моју захвалност и поздрав:
  1. Декан Педагошког факултета у Ужицу, проф. Снежани Маринковић која је стварно природно створена за управљање тако важном институцијом. А и је препознатљива као наученик којег сам ниједном цитирао у пољској литератури. Проф. Снежани захваљујем се такође на мом месечном научном стажу у Ужицу.
  Захваљујући проф. Снежани Маринковић на скупу не окупљамо се више на Учитељском, него на Педагошком факултету. Свака част!
  2. Проф. Далиборки Пурић која ми је много помогла око мог научног стажа у Ужицу прошле године и увела ме у тајне српског језика и дидактике.
  2. Поздрављам остале: Професоре – Данијелу Васиљевић, Горана Шекељића (којег сам срео у мају у Београду прошле године), Жану Бојовић, Јелену Стамнативић (која и ове године ме успешnо допингирала да пошаљем текст), Сању Маричић, Миломира Ерића и доценте; Оливеру Марковић, Кристијанку Селаковић као и друге особе. Жао ми је што нисмо се видели ове године. Надам се на сљедећу. Много Вас све поздраввљам. Роберт Боњковски

  Свиђа ми се

 3. Marina Semiz каже:

  Поштоване колеге, судећи по броју објављених радова, броју иностраних и домаћих аутора који су узели учешће на овом скупу,тематској разноврсности радова, питањима која су покренута у вези са наставом у васпитнообразовном контексту први утисак и запажање су да је тема скупа била веома инспиративна. Као друго запажање издвајам претежну усмереност аутора да теоријски и емпиријски разматрају проблематику наставе у васпитнообразовном контексту из угла различитих наука и научних дисциплина, док се у мањем броју радова аутори баве пробламатиком науке/а уопште. У оквиру свог рада намера ми је да, поред полазних задатака теоријске анализе, скренем пажњу академске јавности на актуелно стање часописа друштвених наука тзв. научне периферије с обзиром на националне и глобалне вредности, а тиме и положај универзитетских професора и научника. Општи закључак је да часописи друштвених наука нису у најповољнијем положају, не опажају се као међународно препознатљиви и корисни медији научних сазнања, а поред тога, не постоји усаглашеност образовне политике, уређивачке политика часописа и законске легислативе. Уз то, веома су упитни даљи правци равоја домаћег научног издаваштва. У вези са тим, постоји бојазан да ће се замаглити суштинске карактеристике и природа друштвених наука, начини комуницирања унутар њих, због тежње да постану квалитетнији према квантитативним мерила вредновања.
  Срдачан поздрав свим учесницима и организаторима скупа.

  Свиђа ми се

 4. У раду СТАВОВИ НАСТАВНИКА ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ ПРЕМА ПСИХОЛОШКО-ПЕДАГОШКО-МЕТОДИЧКИМ САДРЖАЈИМА ЊИХОВОГ ИНИЦИЈАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА су приказани резултати и закључци обимног истраживања чији је фокус био евалуација психолошко-педагошко-методичког дела иницијалног образовања од стране запослених наставника предметне наставе различитих области у основном и средњем образовању у Србији. Циљ истраживања је био да се сагледа тренутна ситуација, установе евентуалне разлике пре и по усвајању Болоњске декларације, као и да се укаже на могућности за унапређење иницијалног образовања наставника. Приказани су емпиријски подаци прикупљени анонимним анкетирањем 847 запослених наставника, а као најзначајније видимо оне који се односе на евалуацију ППМ предмета иницијалног образовања у смислу утицаја тих садржаја на стицање професионалних компетенција. Истичемо да је установљено:
  • да постоји сагласност наставника различитих области по овим питањима, тј. да је опште место добра оцена ППМ садржаја, али и
  • да се као најбоље оцењен истиче предметна методика, као и
  • да је једино школска пракса забележила повећање оцене по увођењу Болоњског процеса.
  Сматрамо да се из истраживања јасно намеће потреба да се у групацији ППМ предмета (што изостаје у тренутној регулативи) установи минимум и за предметну методику, област које повезују доменска знања одговарајуће области и психолошке и педагошке теорије, и на тај начин, према прикупљеним сведочењима, најзначајније доприноси њиховом професионалном обликовању као наставника предметне наставе. Такоће, може се закључити да је реформа успела у домену школске праксе, али и да има још доста простора за унапређење.

  Захваљујемо орагнизаторима који нам је омогућио да дискутујемо о значајним образовним темама, а надамо се да ће се прилике ускоро променити и да ћемо убудуће бити у прилици да се окупимо.

  Срдачан поздрав
  Аутори

  Свиђа ми се

 5. У раду СТАВОВИ НАСТАВНИКА ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ ПРЕМА ПСИХОЛОШКО-ПЕДАГОШКО-МЕТОДИЧКИМ САДРЖАЈИМА ЊИХОВОГ ИНИЦИЈАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА су приказани резултати и закључци обимног истраживања чији је фокус био евалуација психолошко-педагошко-методичког дела иницијалног образовања од стране запослених наставника предметне наставе различитих области у основном и средњем образовању у Србији. Циљ истраживања је био да се сагледа тренутна ситуација, установе евентуалне разлике пре и по усвајању Болоњске декларације, као и да се укаже на могућности за унапређење иницијалног образовања наставника. Приказани су емпиријски подаци прикупљени анонимним анкетирањем 847 запослених наставника, а као најзначајније видимо оне који се односе на евалуацију ППМ предмета иницијалног образовања у смислу утицаја тих садржаја на стицање професионалних компетенција. Истичемо да је установљено:
  • да постоји сагласност наставника различитих области по овим питањима, тј. да је опште место добра оцена ППМ садржаја, али и
  • да се као најбоље оцењен истиче предметна методика, као и
  • да је једино школска пракса забележила повећање оцене по увођењу Болоњског процеса.
  Сматрамо да се из истраживања јасно намеће потреба да се у групацији ППМ предмета (што изостаје у тренутној регулативи) установи минимум и за предметну методику, област које повезују доменска знања одговарајуће области и психолошке и педагошке теорије, и на тај начин, према прикупљеним сведочењима, најзначајније доприноси њиховом професионалном обликовању као наставника предметне наставе. Такоће, може се закључити да је реформа успела у домену школске праксе, али и да има још доста простора за унапређење.

  Захваљујемо орагнизаторима на могућности да дискутујемо о значајним образовним темама, а надамо се да ће се прилике ускоро променити и да ћемо убудуће бити у прилици да се окупимо.

  Срдачан поздрав
  Аутори

  Свиђа ми се

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s